Na delavnicah obravnavamo veliko spoznanj iz psihologije in psihoterapije, ki jih lahko uporabijo tako tisti, ki so vključeni v psihoterapevtski proces kot tudi tisti, ki vanj niso vključeni. Zato z delavnicami in predavanji na različne psihoterapevtske in psihološke teme želimo izobraziti širšo javnost o tematikah, ki so pomembne za njihovo življenje in osebno rast.
Organiziramo delavnice in predavanja na naslednje teme:

 • Samopodoba
 • Razumevanje lastnega vedenja in vedenja drugih ljudi
 • Uspešna komunikacija
 • Razumevanje in reševanje konflikta
 • Čustvena pismenost
 • Pasti vzgoje
 • Razumevanje samoprezira in samosovraštva
 • Razumevanje otroških čustvenih reakcij in iskanje poti iz njih itd.
Edukacijska skupina iz transakcijske analize v poklicu in vsakdanjem življenju je namenjena vsem, ki delate z ljudmi (pedagogi, vzgojitelji, psihoterapevti, svetovalci idr.) in vsem drugim, ki si želite opremiti z znanjem za boljši odnos do sebe in drugih.
   

Posamezne teme edukacijske skupine so:

1. srečanje: Referenčni okvir
Če želimo razumeti človeško delovanje in vedenje, je izjemno pomembno razumeti koncept referenčnega okvirja. Vsako človeško vedenje ima notranjo logiko.

2. srečanje: Ego stanja
Ego stanja, kot različni doživljaji sebe, so pomembna za razumevanje psihopatologije in za analizo komunikacije. Naša psiha je sestavljena iz različnih delov. Podrobno bomo te dele spoznali in jih poskusali razumeti psihodinamsko.

3. srečanje: Pohvale in kritike
“Stroukiranje” predstavlja koncept, s katerim opredeljujemo oblike medsebojnega prepoznavanja, in sicer na način brezpogojnih in pogojnih sodb (pohvale in kritike). “Stroukiranje” je pomembno pri vzgoji, ker sloni na realnem doživljanju otroka. Zajema brezpogojne pohvale na osebni ravni in pogojne pohvale ter kritike na vedenjski ravni, kar predstavlja temelj za zdrav razvoj otroka. Na drugi strani so “discounti”, ki so na brezpogojni in pogojni ravni patološki. Ti so pomembni za razumevanje psihopatologije.

4. srečanje: Transakcije oz. oblike komunikacije
Analiza transakcije oz. komunikacije je eden temeljnih konceptov transakcijske analize. S pomočjo analize lažje razumemo medčloveške odnose, predvsem pa težave v odnosih skozi problematične transakcije.

5. in 6. srečanje: Življenjski skript
Življenjski skript ali scenarij v TA vedno razumemo kot patologijo. Njegov temelj tvorita prepovedi – prepoved na življenje in prepoved na ljubezen ter prisile oz. zapovedi, s katerimi človek poskuša bežati od skripta. Če hočemo uspešno pomagati ljudem, je zelo pomembno dobro poznavanje skripta ter poznavanje načina odprave skripta.

7. srečanje: Igre in manipulacije
Pri konceptu iger je pomembno razlikovati med namernimi igrami prevar ter nezavednimi igrami obrata. Zavestne igre so povezane z razumevanjem antisocialnih osebnostih motenj. Nezavedne igre obrata pa so del življenjskega scenarija, ki so odraz notranjega konflikta in so vedno povezane z disfunkcionalnimi prepričanji (zablodami).

8. srečanje: Razumevanje konflikta
Večina težav v medčloveških odnosih je, zaradi nerazumevanja konflikta in posledično neprimernih načinov reševanja. Najbolj pogoste krize v partnerskih odnosih, so zaradi različnih konceptov v konfliktu in razlikih v načinu reševanja le-teh. Posebno področje pa je razumevanje “intrapsihičnega” konflikta (konflikt znotraj nas). Z razumevanje notranjega konflikta lažje razumemo mučna stanja: zastoj, ambivalenca, odvisnost, psihološke igre, psihosomatika ipd.

9. srečanje: Kontaminacija in dekontaminacija odraslega
Pod kontaminacijo razumemo prežetost ego stanja Odrasli z vsebinami iz ego stanja Starš ali iz ego stanja Otrok. Na primer iluzije in zablode so najbolj pogoste vsebine, zaradi katerih je funkcioniranje Odraslega zmanjšano.
Dekontaminacija je proces, v katerem zastarele patološke vsebine Starša in Otroka integriramo v ego stanje Odraslega (primer: “Jaz sem butast.” – “Jaz sem pameten.”)

10. srečanje: Razumevanje čustev
Razumevanje čustev je ključno za razumevanje lastnih reakcij in reakcij drugih ljudi. Za svetovalce, psihoterapevte in pedagoge je pomembno razumeti kako so čustva sestavni del človeškega trpljenja in psihopatologije. Brez jasne predstave o čustvenih reakcijah, se bomo težko orientirali v kompleksnih medčloveških odnosih ter odnosu do sebe. Omenimo nekaj osnovih konceptov razumevanja čustev: Krožna emocionalna reakcija (KER), pozitivni čustveni defekt (pretirana čustva), negativni čustveni defekt (prepovedana čustva, psihosomatika (vpliv čustev na telo in bolezni), formalne motnje mišljenja (reifikacija, kvazikavzalnost, intelektualizacija). Za psihoterapevtsko delo je pomembno razumeti čustva v psihopatolgiji.

11. srečanje: Formalne motnje čustvovanja
Pri formalnih motnjah čustvovanja je pomembno razumeti načine kako se ljudje odtujujemo od lastnih čustev. Na primer, da lastnim čustvom pripisujemo lastnosti predmetov, ki so odgovorni za naše počutje.

12. srečanje: Pretirana čustva
Pri konceptu pretiranih čustev je pomembno razumeti zakaj ljudje doživljajo preintenzivna čustva ali pretirano dolgo. Kako pomagati ljudem, ki imajo težave v medčloveških odnosih, zaradi pretiranih čustev. Čustveno izsiljevanje in čustvene zlorabe so ključne za razumevanje koncepta pretiranih čustev.

13. srečanje: Prepovedana čustva
Potlačevanje in dušenje čustev je pomembno pri razumevanju negativnega čustvenega defetka, s katerim v večji meri osiromašimo naše odnose. Čustveni manjko pa je pomemben za razumevanje antisocilane osebnostne motnje.

14. srečanje: Čustva in psihosomatika
Preplet čustev, telesnih motenj in telesnih bolezni je zgodba o psihosomatiki. Vsakemu psihoterapevtu je dobro razumevanju tega koncepta v pomoč pri delu z ljudmi, ki v ozadju telesnih težav imajo v resnici težave z doživljanjem nediferenciranih čustev.

15. srečanje: Kontrola čustev
Za primerno čustvovanje je pomembno delati razliko med: neprimerno kontrolo primernih čustev in primerno kontrolo neprimernih čustev.

16. srečanje: Čustva v psihopatologiji
Zgodba o psihopatologiji (osebnostne motnje, nevroze, psihoze) je zgodba o neprimernih čustvih, kot so: samoprezir, samosovraštvo, depresivnost, pretiran sram, pretirana krivda ipd.

17. srečanje: Preverjanje znanja
Preverjanje znanje je sestavljeno iz predhodnjena eseja, ki zajema osebni TA profil. Slednjega vsak od udeležencev na zadnjem srečanju predstavi.

Delo poteka v obliki enodnevnih srečanj, enkrat na mesec, ob sobotah med 9. in 15. uro. Trening zajema 17 srečanj. Način dela sloni na prepletu teoretičnega in izkustvenega. Zaželeno je, da kot udeleženci, zaradi povezanosti tem in samega procesa, prisostvujete celotnemu ciklu. Zaključno srečanje je namenjeno preverjanju znanja.

Edukacijsko skupino TA v Pamini redno razpisujemo (minimalno št. prijavljenih za novo razpisano skupino je 15 udeležencev). Spremljajte redno našo spletno stran in našo Facebook stran za več informacij.

Skupino vodi Milenko Kovačević, izkušen psihoterapevt Psihoterapevtske ambulante Pamina, transakcijski analitik (EAP diploma), ki ima večletne izkušnje dela s skupinami, posamezniki, družinami, pari in strokovnimi timi.

Kotizacija posameznega srečanja znaša 80 evrov.

Za več informacij o naslednjem razpisanem treningu nam lahko pišete na info@pamina.si.

Uvodni tečaj čuječnosti ali osredotočanja nase je namenjen tistim, ki se s čuječnostjo še niso srečali. Tečaj je zasnovan po načelih MBSR (ang. Mindfulness Based Stress Reduction; obvladovanje stresa s čuječnostjo; Kabat-Zinn) in MBCT (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy; na čuječnosti temelječa kognitivna terapija; Segal). Danes je široko sprejeta v psiholoških krogih in podprta z znanstvenimi raziskavami, ki dokazujejo njeno učinkovitost pri zmanjševanju stresa, depresivnih in tesnobnih stanj.
   

Delavnice čuječnosti vam bodo dale orodje kako izvajati čuječne meditacije, kako biti čuječen v vsakdanjiku in kako to naravnanost prenesti v odnose. V 4 -tedenskem programu boste spoznali različne vrste čuječnih meditacij, osnove teoretičnega razumevanja čuječnosti, možnost skupinskega dialoga in diskusij s ciljem večanja zavedanja v vsakdanjem življenju. Prejeli boste tudi navodila za delo doma in uporabo naučenega v vsakdanjem življenju.

Trening čuječnosti v Pamini redno razpisujemo. Spremljajte redno našo spletno stran in našo Facebook stran za več informacij.

Trening vodi Eva Kokol, trenerka čuječnosti, bak. psihoterapevtskih znanosti, specializantka psihoanalitične psihoterapije.

Kotizacija celotnega treninga znaša 80 eur.
Za več informacij o naslednjem razpisanem treningu nam lahko pišete na info@pamina.si.

Delavnice čustvene priprave na porod so namenjene staršem v pričakovanju in njihovim porodnim spremljevalcem. Primerne so za nosečnice, ki imajo strah pred porodom, kot tudi za tiste, ki bi si (samo) želele podkrepiti občutek opremljenosti in samozavesti glede poroda. Priporočljive so še posebej za partnerje, ki jih skozi delavnice vključimo v proces poroda in njihovemu spremstvu dodelimo globlji smisel.

V Pamini redno razpisujemo sklop delavnic, ki sestavlja pet intimnih, prijetnih in uporabnih srečanj, kjer v majhni skupini pričakujočih staršev predelamo širok spekter tem, ki bi jih moral poznati vsak par pred svojim porodom:

 • Razumevanje poroda s perspektive starša
 • Moja zgodba kot sooblikovalka poroda
 • Gibanje med porodom -kdaj, kje in kako? (fizični pristopi k bolečini)
 • Med bolečino in zaupanjem (psihološki pristopi k bolečini)
 • Izzivi četrtega (poporodnega) obdobja

Sklop delavnic vodi Tara Henigman, specializantka integrativne psihoterapije v Zavodu Pamina, ustanoviteljica programa »Čustvene priprave na porod«, 5 let izkušenj dela s pacienti, vodenje treningov asertivnosti, predavateljica v številnih društvih in javnih zavodih (Fakulteta za babištvo, Novakovi dnevi, otroški bazarji…) in redno gostja v medijih (oddaja Dobro jutro, Celjski novi tednik, knjižnica ya starše Babybook…).

Kotizacija celotnega sklopa delavnic znaša 200 eur.
Za več informacij o naslednjem razpisanem sklopu delavnic čustvenih priprav na porod nam lahko pišete na info@pamina.si, se prijavite v e-novice naše ambulante ali redno spremljajte našo Facebook stran.

Izvajamo supervizije s področja psihološkega svetovanja in psihoterapije, ki so namenjene psihoterapevtom različnih modalitet. Možna je supervizija v individualnem ali skupinskem setingu.  

Namen supervizijskega procesa je, da kandidati ozavestijo kontratransferne fenomene v odnosu s svojimi pacienti in jih uspešno predelajo in aplicirajo v terapevtski proces. Prav tako je supervizija namenjena urjenju sposobnosti terapevta za pravilno diagnosticiranje pacientovih problemov in vodenja terapevtskega procesa v planirani smeri.

Ena supervizija traja 45 minut. Skupinska supervizija traja dve šolski uri. 

Nudimo možnost strokovnega izpopolnjevanja za strokovne delavce institucij (Centri za socialno delo, zdravstveni domovi, vzgojno-varstvene institucije, šole, domovi starostnikov, društva ter drugi zavodi in podjetja).
Glede na želje, pripravimo in izvedemo predavanja in delavnice, na katerih zaposlenim in njihovim uporabnikom nudimo zelo uporabna znanja in veščine za delo z ljudmi in za življenje.
Način dela je zastavljen tako, da udeleženci skozi teoretično znanje in osebno izkušnjo pridobijo uvide in veščine za področja:   

  • razumevanja sebe in drugih ljudi;
  • uspešnega komuniciranja;
  • razumevanja in reševanja konfliktnih situacij;
  • spoznavanja lastnega čustvovanja in čustvovanja drugih ljudi;
  • namernih/nezavednih manipulativnih iger;
  • razumevanja stresa ter povezanosti stresa in neprijetnih čustev;
  • pasti vzgoje v sodobni družini ter preventiva posledic neprimerne vzgoje.

Temeljne koncepte črpamo iz transakcijske analize, psihoanalitične psihoterapije, razvojne psihologije in organizacijske psihologije.

Najpogostejše oblike podajanja so predavanja (2 uri), krajše delavnice (3 ure) ali celodnevne delavnice (6 ur), odvisno od potreb institucij.

Za zainteresirane institucije pripravimo ponudbo, prilagojeno njenim potrebam, v kateri navedemo podrobnejše teme, način dela, pogostost srečanj in ceno.

×

Make an appointment and we’ll contact you.