Učna pomoč s psihologom presega običajne inštrukcije. Poleg usvajanja učne vsebine, psiholog dela tudi na drugih dejavnikih, ki otroku otežujejo učenje (nizka samopodoba, trema, motivacija za učenje, specifične učne težave, čustvene in vedenjske težave). Program učne pomoči poteka v obliki individualnega dela, ki se ves čas prilagaja učni vsebini, potrebam in zmožnostim otroka.

Otrok skozi delo s psihologom spoznava lasten učni stil, se uči novih tehnik učenja, odkriva svoja močna in šibka področja ter se pripravlja na samostojno učenje.

Znotraj učne pomoči s psihologom izvajamo kar dva programa: Učna pomoč za učence z učnimi težavami in Delo z nadarjenimi učenci – priprave na tekmovanja.
 

Učna pomoč s psihologom za učence z učnimi težavami

Program je namenjen osnovnošolcem s splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami in tistim, ki imajo težave z določenim šolskim predmetom. Program je prilagojen otrokom, ki imajo težave na katerem koli od spodaj naštetih področij:

 • specifične bralno-napisovalne težave,
 • specifične učne težave pri matematiki,
 • dispraksija,
 • specifični primanjkljaji na področju jezika,
 • učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD),
 • učne težave pri otrocih, ki počasneje usvajajo znanja,
 • učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti,
 • učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije,
 • čustveno pogojene težave pri učenju (zaradi tesnobe ali depresije),
 • učne težave zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti.

Učne težave so kompleksen in trdovraten pojav, s katerim se velikokrat spopadajo že tako prezaposleni starši. Z otrokom ob zvezkih presedijo dolge popoldneve, se z njimi prepirajo, včasih namesto njih pišejo naloge, a učni uspeh se ne izboljša. Starši so vedno bolj izmučeni, otroci pa nemotivirani.

V zavodu Pamina učno pomoč izvaja psiholog, ki k učnim težavam vašega otroka pristopi na celosten in njemu prilagojen način. Vzroki za učne težave so lahko različni. Medtem ko enega otroka pri učenju omejujejo čustvene težave ali slaba samopodoba, drugi potrebuje zgolj drugačno razlago, morda malo spodbude ali vodenja.

Program učne pomoči se začne z raziskovalnim pogovorom, na katerem se starši skupaj s psihologom in otrokom pogovorite o vaših pogledih na otrokove težave, zaskrbljenosti, ciljih in željah.

Psiholog nato med delom z otrokom, ki poteka v obliki individualnega učenja, le-tega opazuje pri delu in učenju. Te informacije mu skupaj s tistimi na podlagi raziskovalnega pogovora pomagajo prepoznati vrsto učnih težav in njihov vzrok.

Konkretni ukrepi se nato razlikujejo od otroka do otroka, glede na vrsto in resnost učnih težav, otrokovega učnega stila in njegovih kompetenc. Za vsakega otroka se tako pripravi njemu prilagojen individualni delovni načrt.

Cilji programa učne pomoči so tako:

 • odkrivanje otrokovih močnih in šibkih področij (tudi tipov nalog pri katerih je/ni uspešen),
 • prepoznava otrokove aktualne ravni izvajanja dosežkov,
 • prepoznava dejavnikov za otrokov neuspeh pri učenju,
 • razumevanje učenčevega učnega stila in iskanje optimalnih oblik učenja,
 • prepoznava raznih področij kurikula (učnih vsebin, oblik in metod dela, sedežnega reda, organizacije pouka, načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ipd.), pri katerih je učenec dejaven in zainteresiran ter tistih področij, pri katerih postane pasiven, nezainteresiran ali celo moteč.

Na kateri koli točki procesa lahko psiholog skupaj s starši naredi evalvacijo uspešnosti učne pomoči. Tako lahko skupaj ocenite napredek dela, morda tudi spremenite učne cilje. V kolikor ocenite, da je otrok pripravljen za samostojno delo, je program uspešno zaključen.

Program temelji na načelih, ki so v skladu z vrednotami Zavoda PAMINA. Prizadevamo si za celosten, interdisciplinaren in strokoven pristop. Pri težjih primerih tako vedno sodeluje celoten strokoven tim zavoda. Ravno tako si želimo partnerskega sodelovanja s starši v skupno dobro otroka. Končni cilj in načelo programa je, da učenec spozna samega sebe, svoje omejitve in zmožnosti ter slednje udejanji, si zmore postavljati optimalne izzive, sprejema odgovornost in je zmožen načrtovanja. Tako je tudi eno od najpomembnejših načel dolgoročna usmerjenost, kjer si prizadevamo za učenčevo samostojnost in iskanje najbolj optimalnih načinov premagovanja njegovih težav, ki so usmerjeni v dolgoročno zagotavljanje kakovostnega življenja kljub primanjkljaju oz. težavi.

Delo z nadarjenimi učenci – priprave na tekmovanja

Program je namenjen nadarjenim učencem, ki se pripravljajo na matematična tekmovanja (matematični Kenguru), tekmovanja iz logike ali tekmovanje iz znanja slovenščine (Cankarjevo priznanje).

Čeprav nadarjenim učencem ni treba vlagati veliko truda za doseganje dobrih ocen, tekmovanja iz znanja vseeno zahtevajo nekaj priprav.

Tako kot učenec z učnimi težavami tudi nadarjen učenec potrebuje mentorja, ki ga spodbuja, usmerja in poskrbi za dovolj učnih izzivov. Večina nadarjenih, s katerimi se srečujemo, pa tudi podatki številnih raziskav omenjajo, da so imeli najmanj enega učitelja ali mentorja, ki jih je aktiviral, jim stal ob strani in jih razumel.

Ker se tudi nadarjeni učenci med seboj razlikujejo, je pomembno, da delo z njimi izpolnjuje njihove individualne potrebe.

V zavodu Pamina nadarjene učence na tekmovanja pripravlja psiholog, ki poskrbi za:

 • razumevanje usvojene stopnje znanja,
 • primeren nivo težavnosti in zagotavljanje učnih izzivov,
 • prilagojen tempo poučevanja,
 • primeren nivo poseganja (zagotavljanje učenčeve neodvisnosti),
 • prilagajanje učenčevemu učnemu stilu,
 • učenje samopreverjanja,
 • individualno prilagojen način dela,
 • raznolike učne materiale, pripomočke, naloge in tehnike poučevanja, ki motivirajo učenca.

Nadarjeni učenci se v primerjavi z drugimi redkeje srečujejo z neuspehi. Poleg tega njihova okolica od njih pogosto pričakuje najboljše. Ravno to priznanje odličnosti ustvarja svojevrsten pritisk, ki v učencu lahko vzbuja tesnobo. Razumevanje te dinamike je zelo pomembno za mentorja, ki dela z nadarjenim učencem. Psiholog poseduje znanja o tehnikah, ki so še posebej učinkovite v takšnih primerih.

Cilj programa je, da učenec skozi delo z mentorjem spozna samega sebe, se nauči prepoznavati svoje miselne spodrsljaje in tako le-te zmanjša, krepi svojo samopodobo in vero v lastne zmožnosti.

×

Make an appointment and we’ll contact you.